Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden.
b. Koper: betekent de consument die een natuurlijk persoon is die niet in uitoefening van bedrijf of beroep handelt, aan wie Verkoper Producten verkoopt en/of levert en/of aan wie Verkoper diensten verleent;
c. Overeenkomst : De Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken en alle orders die Koper plaatst bij Verkoper.
d. Producten : alle door Verkoper aangeboden goederen, in welke vorm en hoegenaamd dan ook, die Verkoper aan of ten behoeve van Koper levert.
e. Verkoper: de besloten vennootschap GEBR.EIJFFINGER B.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te (2718 SL) Zoetermeer aan de Heliumstraat 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27242722

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, discussiestukken en offertes van Verkoper, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, en alle (rechts-)handelingen tussen Verkoper en Koper.
2. Afwijkingen van of toevoegingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
3. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst worden deze Algemene Voorwaarden elektronisch beschikbaar gesteld aan de Koper, op zodanige wijze dat de Koper deze Algemene Voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan op een permanente gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet van Verkoper verwacht kan worden, zal Verkoper voor het sluiten van de Overeenkomst aangeven op welke manier de Koper kennis kan nemen van deze Algemene Voorwaarden en zal Verkoper – op verzoek van de Koper – een elektronische of andere kopie van deze Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden aan Koper.
4. Ingeval van enige discrepantie tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.
5. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van iedere persoon in dienst van Verkoper, iedere persoon die door Verkoper wordt ingeschakeld en iedere persoon voor wiens handelen of nalaten Verkoper aansprakelijk is of kan zijn.
6. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper niet aan en zullen Verkoper en Koper in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling overeen te komen, waarbij partijen zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht nemen.

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
Artikel 3

1. Geregistreerde naam: Gebr.Eijffinger B.V. (B.V.).
2. Geregistreerd te: Zoetermeer.
3. Kantooradres: Heliumstraat 100, 2718 SL, Zoetermeer.
4. Postadres: Heliumstraat 100, 2700 AE, Zoetermeer.
5. Telefoonnummer: +31(0)79 344 12 00.
6. Website: https://www.eijffinger.com 
7. E-mailadres: webshop@eijffinger.com  
8. KvK-nummer: 27242722.
9. BTW-nummer: NL809819946B01.

OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Artikel 4

1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien het aanbod als bedoeld in de offerte niet binnen de termijn voor aanvaarding (geldigheidsduur van de offerte) wordt aanvaard, geldt het aanbod zoals vervat in de offerte als verworpen en is Verkoper gerechtigd de condities en de prijs zoals in de aanbieding opgenomen, te wijzigen.
2. Een offerte, ook al is die onherroepelijk, kan door Verkoper worden ingetrokken als de intrekking de Koper bereikt voor of op dezelfde tijd als de aanvaarding.
3. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen voor het eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding/bevestiging door Verkoper, waarbij Verkoper rechtsgeldig is vertegenwoordigd door een gevolmachtigde functionaris, dan wel nadat door Verkoper een begin met de uitvoering is gemaakt.
4. Indien de Overeenkomst via de elektronische weg tot stand komt, zal Verkoper geschikte technische en organisatorische maatregelen treffen om de elektronische dataoverdracht te beschermen en te zorgen voor een beveiligde webomgeving. Indien de Koper via de elektronische weg kan betalen, zal Verkoper hiertoe gepaste veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Verkoper kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van andere feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Indien de Koper informatie aan de Verkoper verstrekt, vertrouwt Verkoper op de correctheid en volledigheid van deze informatie en baseert Verkoper zijn aanbod op deze informatie.
7. Een aanvaarding die op enige wijze van de offerte afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.
8. Beschrijvingen en afbeeldingen van de Producten van Verkoper, prijslijsten, brochures, offertes en andere gegevens betreffende de Producten van Verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch
vrijblijvend, tenzij de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt. Verkoper zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het informeren van Koper over de voor de Producten geldende getallen, maten, gewichten, kenmerken, maar kan er niet voor instaan dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of ter beschikking gestelde voorbeelden zijn slechts indicaties van de betreffende Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Verkoper op geen enkele wijze.
9. Ieder aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
10. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

VERPLICHTINGEN KOPER
Artikel 5

1. De Koper dient alle gegevens, die Verkoper nodig heeft om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren, kosteloos, juist, op tijd en volledig aan Verkoper te overhandigen en op de door Verkoper gewenste manier. Verkoper kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke informatie van Koper heeft ontvangen. De Koper is gehouden om Verkoper onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
2. De Koper garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Verkoper ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden zijn en verklaart daarover rechtmatig te beschikken.
3. De Koper draagt ervoor zorg dat de Verkoper waar nodig bij de uitvoering van de Overeenkomst vrije toegang heeft tot terreinen, gebouwen of andere locaties waar diensten moeten worden verricht en dat deze zich in de juiste staat bevinden voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden door de Verkoper.
4. De Koper vrijwaart de Verkoper voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst als gevolg van het niet, niet-tijdig of onvolledig uitvoeren van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in dit Artikel.

KOOPPRIJS EN B.T.W.
Artikel 6

1. Alle overeengekomen prijzen zijn in de valuta als aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen, bezorging en andere kosten.
2. De prijzen worden aan de Koper in rekening gebracht conform het meest recente prijsvoorstel ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
3. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft de Koper de bevoegdheid de Overeenkomst met Verkoper te ontbinden, tenzij de prijsverhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Verkoper deze prijsverhoging bedongen heeft en de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of indien de Koper de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

BETALING EN INCASSO
Artikel 7

1. De facturen van Verkoper dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn - en indien geen betalingstermijn op de factuur is vermeld, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum - in Euro's (€) te worden voldaan door overschrijving van de betaling op een door Verkoper aangewezen bankrekening. De op het bankafschrift aangegeven datum geldt als datum van betaling.
2. Verkoper heeft – naar eigen inzicht – het recht van de Koper te eisen dat Koper een vooruitbetaling doet van (maximaal) 50% van de totale prijs voor de Producten.
3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper te melden.
4. Indien de Koper niet binnen de in dit Artikel genoemde vervaltermijn betaalt, is de Koper, na een nadere ingebrekestelling waarin de Koper een redelijke termijn voor herstel wordt gegund door Verkoper, in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, heeft de Verkoper ook recht op:
a. Vergoeding van de wettelijke handelsrentre verschuldigd vanaf de dag van verzuim tot en met de dag dat algehele betaling door Verkoper is ontvagen; en
b. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, in overeenstemming met de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

LEVERING
Artikel 8

1. De opgegeven leverdatum of levertermijn is slechts bedoeld als referentie. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn door Verkoper leidt niet tot verzuim of contractbreuk, of enige aansprakelijkheid jegens de Koper en geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft geen recht op schadevergoeding in geval van een overschrijding van de leveringstermijn. De Koper heeft slechts het recht de Overeenkomst te ontbinden nadat de Koper de Verkoper verzocht heeft alsnog haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen binnen een redelijke termijn of een termijn zoals wettelijk bepaald en de Verkoper niet in staat is om te leveren binnen die redelijke termijn of termijn zoals wettelijk bepaald.
2. Het risico van de gekochte goederen gaat op de Koper over op het moment van levering.
3. Levering vindt plaats op het adres dat de Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt voor bezorging

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 9

1. De geleverde Producten blijven eigendom van de Verkoper, tot het moment dat de Koper alle bedragen inclusief rente en kosten die hij uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins aan Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan.
2. Koper dient de door Verkoper geleverde Producten apart en duidelijk identificeerbaar op te slaan en te verzekeren tegen schade en diefstal, zolang deze zaken eigendom zijn van Verkoper.

HERROEPINGSRECHT
Artikel 10

1. De Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen en zonder bijkomende kosten van de aankoop af te zien en de Overeenkomst of order te herroepen, waarbij het bepaalde in dit Artikel 10 van toepassing is.
2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de Producten heeft ontvangen. Wanneer Producten in meerdere partijen of stuks worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn na 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Koper de laatste partij of het laatste stuk heeft ontvangen.
3. De Koper kan geen herroepingsrecht uitoefenen in geval van Producten die volgens specificaties van de Koper zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper of duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon, en in geval het Product is gekocht in een fysieke winkel van Verkoper.
4. De Koper dient de Producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop de Koper zijn herroeping van deze Overeenkomst aan de Verkoper heeft meegedeeld, in de originele doos of de door Verkoper verstrekte doos terug te sturen of persoonlijk aan Verkoper te overhandigen. Aan de termijn is voldaan indien de Koper de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 (veertien) kalenderdagen is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht is voor rekening en risico van de Koper.
5. De Koper is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. Voor zover deze handelingen niet noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren vast te stellen, is de Koper jegens Verkoper aansprakelijk voor de waardevermindering die door deze handelingen wordt veroorzaakt.
6. Indien de Koper de Overeenkomst herroept, kan Verkoper terugbetaling weigeren zolang Verkoper de geretourneerde zaken niet tijdig heeft ontvangen of totdat de Koper heeft aangetoond de Producten tijdig te hebben geretourneerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
7. Verkoper vergoedt het aankoopbedrag van de Producten aan de Koper, inclusief eventuele verzendkosten in rekening gebracht met betrekking tot de levering van de Producten uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de dag dat de Verkoper de geretourneerde Producten heeft ontvangen.
8. Verkoper zal hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de Koper heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Koper uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de Koper geen kosten heeft als gevolg van deze terugbetaling. Verkoper vergoedt de bijkomende kosten echter niet, indien de Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door Verkoper aangeboden goedkoopste standaardlevering.
9. De Koper zal zowel de bestelling als de verpakking met de grootst mogelijke zorg behandelen gedurende de eerste 14 (veertien) kalenderdagen na levering (de herroepingstermijn). De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het hanteren van de Producten anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Producten vast te stellen, mag de Koper de Producten alleen hanteren en inspecteren op dezelfde manier als de Koper dat in een winkel zou mogen doen.
10. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan de Koper het modelformulier herroeping gebruiken, te vinden via https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf 
11. De Koper zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Koper draagt de directe kosten van het terugzenden van de Producten.

KLACHTEN, RUILINGEN EN RETOURZENDINGEN
Artikel 11

1. De Koper is verplicht bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt..
2. Klachten van de Koper moeten schriftelijk bij Verkoper worden ingediend binnen de volgende termijnen:
a. Klachten over onjuiste of onvolledige4 uitvoering van een bestelling: uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na levering;
b. Klachten over een uiterlijk waarneembaar gebrek aan geleverde Producten: uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na levering; en
c. Klachten over een niet-uitwendig zichtbaar gebrek aan de geleverde Producten: binnen twee (2) kalendermaanden na schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Verkoper voor die schade.
3. Indien de Koper de klachttermijn niet in acht neemt, wordt de Koper geacht het geleverde te hebben aanvaard, en vervalt elke aanspraak van Koper jegens Verkoper ter zake van gebreken aan de geleverde Producten, behoudens eventueel door de Verkoper gegeven garanties.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de Koper nooit van zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien een klacht naar het oordeel van Verkoper gegrond is, is Verkoper slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, dan wel tot herstel of vervanging van de gebrekkige Producten, tegen teruglevering van de betrokken zaken, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Verkoper. In geval van herstel of vervanging, zijn alle overige kosten verbonden aan het herstel of de vervanging, waaronder maar niet beperkt tot arbeidskosten of andere met het herstel verband houdende kosten, voor rekening en risico van de Koper.
6. De Koper heeft in geen geval recht op herstel of vervanging van een Product, wanneer (1) de Koper tot verwerking van het desbetreffende beweerdelijk gebrekkige Product is overgaan terwijl de Koper het beweerd gebrek aan de producten door eenvoudige controle had kunnen constateren, (2) wanneer dit niet door eenvoudige controle was vast te stellen, is doorgegaan met verwerking nadat de eerste verwerkte resultaten beoordeeld konden worden, of (3) wanneer sprake is van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen van de geleverde Producten op grond van beoordeling bij kunstlicht.

GARANTIE
Artikel 12

1. Verkoper garandeert dat de Producten en/of diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en/of de bestelling, de specificaties gesteld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Onverminderd het bepaalde in dit Artikel 12, vallen onder de garantie in ieder geval niet gebreken, en kan de Koper geen aanspraak maken op de garantie bij gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 
a. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleur, dessin of rapportlengte, gewicht of finish van de Producten;
b. Het niet in acht nemen van verwerkings- of onderhoudsvoorschriften;
c. Verkeerd gebruik van de Producten of gebruik van de Producten anders dan voor het beoogde normale gebruik;
d. Normale slijtage;
e. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Producten of blootstelling aan abnormale condities of anderzins onzorgvuldige behandeling door de Koper;
f. Op verzoek van de Koper toegepaste of ter bewerking verstrekte zaken, materialen of methoden;
g. De toepassing door Verkoper van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard en kwaliteit van de gebruikte materialen
3. Verkoper zal – ter vrije keuze van de Verkoper – de defecte Producten die onder de garantie vallen herstellen of vervangen in ruil voor terugzending van de betreffende Producten, dan wel een prijsvermindering geven of een creditnota sturen. In geval van herstel of vervanging, zijn alle overige kosten verbonden aan het herstel of de vervanging, waaronder maar niet beperkt tot arbeidskosten of andere met het herstel verband houdende kosten, voor rekening en risico van de Koper.
4. De garantie vervalt indien de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 13

1. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht en tenzij anders overeengekomen tussen Verkoper en Koper, is Verkoper enkel jegens Koper aansprakelijk indien Koper aantoont dat hij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Verkoper die bij zorgvuldig handelen zou zijn voorkomen en enkel voor de directe schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van die wezenlijke fout, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Verkoper.
2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc., hoe dan ook genaamd en door wie dan ook geleden.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de Koper voorgeschreven wijze van verwerken of voortzetting van verwerking nadat de Koper gebreken in de Producten had kunnen ontdekken, of van een door de Koper voorgeschreven constructie of fabricage, dan wel geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door een door de Koper voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon. Verkoper is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de eindgebruiker of degene die toegang heeft genomen tot de Producten.
4. Verkoper mag een verplichting tot vergoeding van schade altijd verrekenen met de niet betaalde facturen en de daaruit voortvloeiende rente en kosten.
5. De Koper vrijwaart de Verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Verkoper en de Koper.
6. Indien Verkoper ondanks het bepaalde in dit artikel in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor door Koper geleden schade, is die aansprakelijkheid in alle gevallen, op welke grond dan ook, beperkt tot het bedrag dat Verkoper van Koper heeft ontvangen voor de Producten.
7. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop Koper bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Verkoper voor die schade.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel 14

1. Koper erkent dat Verkoper de enige en exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle aanspraken op huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot haar diensten en Producten, alle (krachtens de Overeenkomst en/of in opdracht van Koper) ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde dan wel gebruikte gegevens, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, software, bestanden, modellen, documenten, waaronder maar niet beperkt tot aanbiedingen, offertes, toelichtingen, vragenlijsten en protocollen (de Intellectuele Eigendomsrechten). De Intellectuele Eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, octrooien, gebruiksmodellen, aanvullende beschermingscertificaten, handels- en dienstmerken, modelrechten, handelsnamen, dienstnamen, auteursrechten, rechten in de vorm van auteursrechten, geografische aanduidingen, huurrechten, uitleenrechten, morele rechten, databankrechten en domeinnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de Overeenkomst.
2. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst houden geen overdracht van enig (intellectueel eigendoms-)recht in.
3. Het is Koper uitdrukkelijk verboden om enige Intellectuele Eigendomsrechten, al dan niet met inschakeling van derden, ter beschikking te stellen aan een derde, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper daartoe is ontvangen.
4. In het geval een derde partij inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Verkoper, zal Koper Verkoper daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte stellen. Koper zal op eerste verzoek van Verkoper alle documentatie en informatie met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten verstrekken en alle verzochte medewerking verlenen.

FORCE MAJEURE
Artikel 15

1. Verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de Koper, noch wordt Verkoper geacht in gebreke te zijn of enige bepaling onder de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden te hebben geschonden voor enige tekortkoming of vertraging bij het vervullen of uitvoeren van een voorwaarde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden als een dergelijke tekortkoming of vertraging is veroorzaakt door, of het gevolg is van handelingen of omstandigheden die onvoorzienbaar zijn en buiten de macht van Verkoper liggen (Overmacht). Overmacht zal geacht worden te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat Verkoper de Overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor hem onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Verkoper, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, (internet)storing, brand, stroomuitval, elektriciteitsstoring, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, ziekte van personeel, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste zin met betrekking tot de levering van de Producten, cybercrime, vertraging in de levering van Producten/gegevens dan wel diensten door toeleveranciers dan wel hulppersonen. In geval van overmacht stelt Verkoper Koper hiervan, onmiddellijk nadat de omstandigheid die Overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, in kennis onder vermelding van de aard van de Overmacht, de datum waarop de overmachtssituatie ingaat c.q. is ingegaan en indien mogelijk de verwachte duur.
2. In het geval van Overmacht, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de Koper indien de context van de niet-nakoming een onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst redelijkerwijs rechtvaardigt en de gebeurtenis die het geval van Overmacht vormt langer dan 30 dagen voortduurt. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst door Verkoper op grond van Overmacht heeft Koper geen recht op enige vorm van compensatie met betrekking tot de beëindiging.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Artikel 16

1. Verkoper verzamelt en verwerkt informatie over Koper en zijn functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van de Koper (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie die Verkoper met Koper heeft en de uitvoering van de Overeenkomst. Koper stemt er mee in dat Verkoper de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden. Koper stemt er ook mee in dat Verkoper persoonlijke gegevens bekendmaakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Koper stelt Verkoper in verband met het bepaalde in dit artikel schadeloos en vrijwaart Verkoper ter zake van vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten).

KLACHTENREGELING EN GESCHILLENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 17

1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten van de Koper overeenkomstig deze klachtenprocedure. De Koper kan de geldende klachtenprocedure vinden via https://www.eijffinger.com/retouren  
2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Versie april 2024