Algemene voorwaarden retail

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden.
b. Koper : de afnemer of koper die met Verkoper een Overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Verkoper een aanbieding doet of een levering van Producten verricht;
c. Overeenkomst : De Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken en alle orders die Koper plaatst bij Verkoper.
d. Producten : alle door Verkoper aangeboden goederen, in welke vorm en hoegenaamd dan ook, die Verkoper voor of ten behoeve van Koper verricht.
e. Verkoper : de besloten vennootschap GEBR.EIJFFINGER B.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te (2718 SL) Zoetermeer aan de Heliumstraat 100, ingeschreven in het handels-register van de Kamer van Koophandel onder nummer 27242722.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, discussiestukken en offertes van Verkoper, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, en alle (rechts-)handelingen tussen Verkoper en Koper.
2. Afwijkingen van of toevoegingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventueel door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Ingeval van enige discrepantie tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.
5. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van iedere persoon in dienst van Verkoper, iedere persoon die door Verkoper wordt ingeschakeld en iedere persoon voor wiens handelen of nalaten Verkoper aansprakelijk is of kan zijn.
6. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper niet aan en zullen Verkoper en Koper in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling overeen te komen, waarbij partijen zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht nemen.
7. Verkoper is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Verkoper de Koper hieromtrent schriftelijk informeren. Koper verklaart zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord, zodat de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle Producten die worden geleverd door Verkoper na kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Artikel 3

1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien het aanbod als bedoeld in de offerte niet binnen de termijn voor aanvaarding (geldigheidsduur van de offerte) wordt aanvaard, geldt het aanbod zoals vervat in de aanbieding als verworpen en is Verkoper ge-rechtigd de condities en de prijs zoals in de aanbieding opgenomen, te wijzigen.
2. Een offerte, ook al is die onherroepelijk, kan door Verkoper worden ingetrokken als de intrekking de Koper bereikt voor of op dezelfde tijd als de aanvaarding.
3. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen voor het eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding/bevestiging door Verkoper, waarbij Verkoper rechtsgeldig is vertegenwoordigd door een gevolmachtigde functionaris, dan wel nadat door Verkoper een begin met de uitvoering is gemaakt.
4. Indien de Koper aan de Verkoper informatie verstrekt, mag de Verkoper uitgaan van de juistheid en volledigheid van deze informatie en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
5. Een aanvaarding die op enige wijze van de offerte afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.
6. Beschrijvingen en afbeeldingen van de Producten van Verkoper, prijslijsten, brochures, offertes en andere gegevens betreffende de Producten van Verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt. Verkoper zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het informeren van de Koper over de voor de Producten geldende getallen, maten, gewichten, kenmerken, maar kan er niet voor instaan dat deze vrij zijn van afwijkingen, waaronder maar niet beperkt tot weeffouten, geringe kleur- en textuurafwijking. Getoonde of ter beschikking gestelde voorbeelden zijn slechts indicaties van de betreffende Producten.

KOOPPRIJS EN B.T.W.
Artikel 4

1. Alle overeengekomen prijzen zijn in EUR en zijn exclusief B.T.W. en, tenzij anders overeengekomen, exclusief de kosten van vervoer, verzekering en eventuele andere kosten of belastingen.
2. De in de Overeenkomst of prijslijst opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdracht geldende prijsbepalende factoren.
3. De Verkoper behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen na het totstandkomen van de Overeenkomst doch voor levering van de Producten, indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, waaronder maar niet beperkt tot energieprijzen, lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, belastingen, heffingen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook.
4. Verkoper stelt de Koper tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.

BETALING EN INCASSO
Artikel 5

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen bij levering doch uiterlijk binnen 30 dagen na te voldoen, zonder enig recht op korting, inhouding of verrekening, ook in faillissement. Ontvangen betalingen of deelbetalingen worden aangemerkt als betaling op de oudste openstaande facturen. Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
2. Facturen worden geacht door de Koper te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien Verkoper hiertegen niet binnen vijf (5) dagen na de factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen een factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van de Koper tot gevolg.
3. Indien de Koper niet binnen de in dit Artikel genoemde vervaltermijn betaald, is de Koper, zonder dat daartoe een andere ingebrekestelling van Verkoper is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, heeft de Verkoper ook recht op:
a. Vergoeding van de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de dag van verzuim tot en met de dag dat algehele betaling door Verkoper is ontvangen; en
b. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, intern en extern, die Verkoper daadwerkelijk - als eisende of verwerende partij - heeft moeten maken.
4. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van insolventie, faillissement, surséance van betaling of stillegging of liquidatie van Kopers bedrijf, zijn alle verplichtingen van de Koper jegens de Verkoper onmid-dellijk opeisbaar.

LEVERING
Artikel 6

1. De data, die als tijdstippen van de levering van de Producten worden vermeld, zijn slechts bedoeld als referentie. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn door Verkoper leidt niet tot verzuim of contractbreuk of enige aansprakelijkheid jegens de Koper en geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.
2. Het risico van de gekochte goederen gaat op de Koper over op het moment van levering.
3. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen Af Fabriek Zoetermeer (Incoterms 2020). Tenzij anders besproken vindt levering plaats op het moment dat Verkoper aan Koper heeft meegedeeld dat de gekochte Producten ter beschikking staan van de Koper in het magazijn van Verkoper. Het laden geschiedt voor rekening en risico van Koper.
4. Koper dient de goederen binnen zeven dagen na levering aan het magazijn af te halen. Bij overschrijding van deze termijn kan Verkoper de goederen op kosten van Koper elders opslaan. Indien Koper na aanmaning door Verkoper de goederen niet binnen drie maanden na levering afneemt, kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden. In dat geval kan Verkoper de terugbetaling van de koopprijs (indien betaald) verrekenen met de gemaakte opslagkosten en de waardevermindering van de goederen sinds de levering.
5. In het geval van aflevering door Verkoper kunnen afleverkosten berekend worden.
6. De Verkoper behoudt zich het recht voor de verkochte Producten in gedeelten te leveren, waarbij elke gedeeltelijke levering in dat geval afzonderlijk gefactureerd wordt. De kosten voor de gefaseerde levering komen in ieder geval voor rekening van Koper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 7

1. De geleverde Producten blijven eigendom van de Verkoper, tot het moment dat de Koper alle bedragen inclusief rente en kosten die hij uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins aan Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan.
2. Koper dient de door Verkoper geleverde Producten apart en duidelijk identificeerbaar op te slaan en te verzekeren tegen schade en diefstal, zolang deze zaken eigendom zijn van Verkoper.
3. Koper mag in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf de door Verkoper geleverde Producten gebruik en vervreemden, maar niet bezwaren, mits de Koper de verkrijger op de hoogte stelt van het eigendomsvoorbehoud.
4. Verkoper heeft het recht om, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het onder eigendomsvoorbehoud geleverde op kosten van en met volledige medewerking van de Koper terug te nemen en op te slaan indien (de redelijke verwachting bestaat dat):
a. Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of op enige andere grond, bijvoorbeeld in geval van niet-tijdige betaling ;
b. Een derde beslag legt op enig eigendom of enige activa van de Koper ;
c. Aan Koper surseance van betaling wordt verleend ;
d. Het faillissement van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken ;
of
e. Koper een betalingsregeling treft met één of meer van zijn schuldeisers.

KLACHTEN, RUILINGEN EN RETOURZENDINGEN
Artikel 8

1. De Koper is verplicht bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.
2. Klachten van de Koper moeten schriftelijk bij Verkoper worden ingediend binnen de volgende termijnen:
a. Klachten over onjuiste of onvolledige uitvoering van een bestelling: uiterlijk binnen tien (10) kalenderdagen na levering;
b. Klachten over een uiterlijk waarneembaar gebrek aan geleverde Producten: onmiddellijk na levering door middel van een schriftelijke kennisgeving, vergezeld van foto's; en
c. Klachten over een niet-uitwendig zichtbaar gebrek aan de geleverde Producten: binnen dertig (30) kalenderdagen na levering door schriftelijke kennisgeving vergezeld van foto's. 
3. Indien de Koper de klachttermijn niet in acht neemt, wordt de Koper geacht het geleverde te hebben aanvaard, en vervalt elke aanspraak van Koper jegens Verkoper ter zake van gebreken aan de geleverde Producten, behoudens eventueel door de Verkoper gegeven garanties.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de Koper nooit van zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien een klacht naar het oordeel van Verkoper gegrond is, is Verkoper slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, dan wel tot herstel of vervanging van de gebrekkige Producten, tegen teruglevering van de betrokken zaken, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Verkoper. In geval van herstel of vervanging, zijn alle overige kosten verbonden aan het herstel of de vervanging, waaronder maar niet beperkt tot arbeidskosten of andere met het herstel verband houdende kosten, voor rekening en risico van de Koper.
6. Koper mag gebrekkige Producten slechts retourneren indien Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd en indien de gebrekkige Producten zich nog in de originele verpakking bevinden. De Koper is verplicht aanwijzingen van Verkoper omtrent het bewa-ren of retourneren van de Producten op te volgen. Deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de Koper.
7. De Koper heeft in geen geval recht op herstel of vervanging van een Product, wanneer (1) de Koper tot verwerking van het desbe-treffende beweerdelijk gebrekkige Product is overgaan terwijl de Koper het beweerd gebrek aan de producten door eenvoudige con-trole had kunnen constateren, (2) wanneer dit niet door eenvou-dige controle was vast te stellen, is doorgegaan met verwerking nadat de eerste verwerkte resultaten beoordeeld konden worden, of (3) indien sprake is van op grond van beoordeling bij kunstlicht of op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleu-ren en eigenschappen van de geleverde Producten.

GARANTIE
Artikel 9

1. Verkoper zal de Producten leveren waarvan de omschrijving voldoet aan de in de Overeenkomst gestelde eisen. Behalve indien Verkoper en Koper uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn Producten niet geschikt voor een bijzonder doel en bezitten zij niet bijzondere kwaliteiten en zal Verkoper ook niet aansprakelijk zijn voor een eventueel ontbreken van de conformiteit van de Producten.
2. Onverminderd het bepaalde in dit Artikel 8, vallen onder de garantie in ieder geval niet gebreken, en kan de Koper geen aanspraak maken op de garantie bij gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. Gering afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleur, dessin, of rapportlengte, gewicht of finish van de Producten ;
b. Het niet in acht nemen van verwerkings- of onderhoudsvoorschriften ;
c. Verkeerd gebruik van de Producten of gebruik van de Producten anders dan voor het beoogde normale gebruik ;
d. Normale slijtage ;
e. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Producten of blootstelling aan bepaalde schadeveroorzakende omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot water, brand, of anderzins ;
f. Op verzoek van de Koper toegepaste of ter bewerking versterkte zaken, materialen of methoden ;
g. de toepassing door Verkoper van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard en kwaliteit van de gebruikte materialen.
3. Verkoper zal – ter vrije keuze van de Verkoper – de defecte Producten die onder de garantie vallen herstellen of vervangen in ruil voor terugzending van de betreffende Producten, dan wel een prijsvermindering geven of een creditnota sturen. In geval van herstel of vervanging, zijn alle overige kosten verbonden aan het herstel of de vervanging, waaronder maar niet beperkt tot arbeids-kosten of andere met het herstel verband houdende kosten, voor rekening en risico van de Koper.
4. De garantie vervalt indien de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.
5. Een beroep op de garantiebepaling ontslaat de Koper niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
6. Behalve als expliciet vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, geeft Verkoper geen garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie met betrekking tot de inkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, een garantie tegen een inbreuk op in-tellectuele eigendomsrechten van een derde partij, hetzij uitdrukkelijk of impliciet door de wet (conformiteit) handelswijze, uitvoeringswijze, handelsgebruik of anderszins. Koper bevestigt dat hij bij het aangaan van de Overeenkomst niet heeft vertrouwd of enige andere garantie van de Verkoper dan de garantie zoals uitdrukkelijk opgenomen in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en Koper heeft bij het aangaan van de Overeenkomst rekening gehouden met het ontbreken van enige garantie.
7. Koper dient alle gegevens, die Verkoper nodig heeft om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren kosteloos, juist, op tijd en volledig aan Verkoper te overhandigen en op de door Verkoper gewenste manier. Verkoper kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke informatie van Koper heeft ontvangen. Koper is gehouden om Verkoper onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. Koper garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Verkoper ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden zijn en verklaart daarover rechtmatig te beschikken.
8. Koper vrijwaart Verkoper voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst als gevolg van het niet, niet-tijdig of onvolledig uitvoeren van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 10

1. Voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht en tenzij anders overeengekomen tussen Koper en Verkoper, is Verkoper enkel jegens de Koper aansprakelijk indien de Koper aantoont dat hij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Verkoper die bij zorgvuldig handelen zou zijn voorkomen en enkel voor de directe schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van die wezenlijke fout, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Verkoper.
2. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van good-will, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc., hoe dan ook genaamd en door wie dan ook geleden.
3. Indien Verkoper ondanks het bepaalde in dit artikel door de Koper aansprakelijk wordt gehouden voor door de Koper geleden schade, is die schade in alle gevallen maximaal beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Verkoper wordt uitgekeerd ten aanzien van de betreffende gebeurtenis.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de Koper voorgeschreven wijze van verwerken of voortzetting van verwerking nadat de Koper gebreken in de Producten had kunnen ontdekken, of van een door de Koper voorgeschreven constructie of fabricage, dan wel geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door een door de Koper voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon. Verkoper is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de eindgebruiker of degene die toegang heeft genomen tot de Producten.
5. Verkoper mag een verplichting tot vergoeding van schade altijd verrekenen met de niet betaalde facturen en de daaruit voortvloeiende rente en kosten.
6. De Koper vrijwaart de Verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Verkoper en de Koper.
7. Indien Verkoper ondanks het bepaalde in dit artikel in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor door Koper geleden schade, is die aansprakelijkheid in alle gevallen, op welke grond dan ook, be-perkt tot het bedrag dat Verkoper van Koper heeft ontvangen voor de Producten.
8. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop Koper bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Verkoper voor die schade.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel 11

1. Koper erkent dat Verkoper de enige en exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle aanspraken op huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot haar diensten en Producten, alle (krachtens de Overeenkomst en/of in opdracht van Koper) ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde dan wel gebruikte gegevens, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, software, bestanden, modellen, documenten, waaronder maar niet beperkt tot aanbiedingen, offertes, toelichtingen, vragenlijsten en protocollen (de Intellectuele Eigendomsrechten). De Intellectuele Eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, oc-trooien, gebruiksmodellen, aanvullende beschermingscertificaten, handels- en dienstmerken, modelrechten, handelsnamen, dienstnamen, auteursrechten, rechten in de vorm van auteursrechten, geografische aanduidingen, huurrechten, uitleenrechten, morele rechten, databankrechten en domeinnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de Overeenkomst.
2. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst houden geen overdracht van enig (intellectueel eigendoms-)recht in.
3. Het is Koper uitdrukkelijk verboden om enige Intellectuele Eigendomsrechten, al dan niet met inschakeling van derden, ter beschikking te stellen aan een derde, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper daartoe is ontvangen.
4. In het geval een derde partij inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Verkoper, zal Koper Verkoper daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte stellen. Koper zal op eerste verzoek van Verkoper alle documentatie en informatie met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten verstrekken en alle verzochte medewerking verlenen.

FORCE MAJEURE
Artikel 12

1. Verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de Koper, noch wordt Verkoper geacht in gebreke te zijn of enige bepaling onder de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden te hebben geschonden voor enige tekortkoming of vertraging bij het vervullen of uitvoeren van een voorwaarde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden als een dergelijke tekortkoming of vertraging is veroorzaakt door, of het gevolg is van handelingen of omstandigheden die onvoorzienbaar zijn en buiten de macht van Verkoper liggen (Overmacht). Overmacht zal geacht worden te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat Verkoper de Overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor hem onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Verkoper, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, (internet)storing, brand, stroomuitval, elektriciteitssto-ring, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, ziekte van personeel, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste zin met betrekking tot de levering van de Producten, cybercrime, vertraging in de levering van Producten/gegevens dan wel diensten door toeleveranciers dan wel hulppersonen. In geval van overmacht stelt Verkoper Koper hiervan, onmiddellijk nadat de omstandigheid die Overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, in kennis onder vermelding van de aard van de Overmacht, de datum waarop de overmachtssituatie ingaat c.q. is ingegaan en in-dien mogelijk de verwachte duur.
2. In het geval van Overmacht, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de Koper indien de context van de niet-nakoming een onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst redelijkerwijs rechtvaardigt en de gebeurtenis die het geval van Overmacht vormt langer dan 30 dagen voortduurt. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst door Verkoper op grond van Overmacht heeft Koper geen recht op enige vorm van compensatie met betrekking tot de beëindiging.

BEËINDIGING OVEREENKOMST
Artikel 13

1. Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen in geval Verkoper op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de door Koper gegeven aanwijzingen uit te voeren en de Koper hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, dan wel op grond van een (andere) dwingende reden, zonder dat Ver-koper gehouden is tot betaling van enige boete of schadevergoeding.
2. In geval van opzegging op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft Verkoper recht op een vergoeding voor de reeds gemaakte onkosten, de Producten en de onkosten die Verkoper zal moeten maken in de zes (6) maanden na opzegging, waaronder maar niet beperkt tot onkosten van bepaalde diensten van derden die Verkoper redelijkerwijze niet volledig had kunnen voorkomen en niet meer kosteloos kon annuleren.
3. Verkoper heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of enige andere overeenkomst met de Koper op te schorten, met onmiddellijke ingang en zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling van Verkoper en/of rechterlijke tussenkomst vereist is, behoudens alle andere rechten die Verkoper heeft (waaronder nakoming en/schadevergoeding), indien:
a. Koper in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en dit niet herstelt binnen veertien (14) dagen na een schriftelijke aanmaning daartoe van Verkoper.
b. Koper surseance van betaling aanvraagt of aan hem (voorlopige) surseance van betaling is verleend ;
c. Het faillissement van Koper door Koper is aangevraagd of door de rechtbank uitgesproken ;
d. De onderneming van Koper wordt geliquideerd ;
e. De Koper een regeling aan zijn schuldeisers aanbiedt ;
f. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van Koper ; of
g. De onderneming van Koper of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een derde.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van lid 3 van dit artikel, zal een eventuele vordering van Verkoper op Koper on-middellijk opeisbaar zijn, en heeft Verkoper recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere aan hem toekomende wettelijke rech-ten alsmede zijn overige rechten uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Verkoper gehouden zal zijn tot enige vergoeding of prestatie.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Artikel 14

1. Verkoper verzamelt en verwerkt informatie over Koper en zijn functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van de Koper (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie die Verkoper met Koper heeft en de uitvoering van de Overeenkomst. Koper stemt er mee in dat Verkoper de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden. Koper stemt er ook mee in dat Verkoper persoonlijke gegevens bekendmaakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Koper stelt Verkoper in verband met het bepaalde in dit artikel schadeloos en vrijwaart Verkoper ter zake van vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten).

VOORUITBETALING /
ZEKERHEIDSSTELLING
Artikel 15

1. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Koper.

TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
Artikel 16

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Partijen sluiten hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag 1980 (CISG) uit.
2. Alle geschillen tussen Koper en Verkoper verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst of de uitvoering daarvan en/of deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden be-slecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.


Versie april 2024